کاردرمانی ذهنی شناختی

کاردرمانی ذهنی شناختی

بخشی از مهارت های ذهنی شناختی در کودکان بر پایه ی ژنتیک است ولی بخش اعظم دیگر آن از طریق یادگیری حاصل می شود که با توجه به ویژگی نوروپلاستیسیتی سیستم عصبی می توانیم با کاردرمانی ذهنی از طریق آموزش مفاهیم و مهارت های شناختی به کودکان باعث ترمیم و رشد سیستم عصبی آنها شویم تا کودکان بتوانند مهارت های ذهنی متناسب با سن خود را داشته باشند و به کمک آن رفتار و واکنش مناسبی در محیط های مختلف(خانه،مدرسه،محیط های عمومی) از خود نشان دهد.

هدف از کاردرمانی ذهنی:

تقویت و بهبود مهارت های شناختی مانند توجه و تمرکز،درک و یادگیری،حافظه(فوری،کوتاه مدت،بلند مدت)، حل مسئله،قضاوت،تصمیم گیری،تفکر انتزاعی،اصلاح مشکلات رفتاری،تحمل کاری و دستورپذیری

مراجعانی که نیاز به کاردرمانی ذهنی شناختی دارند:

-اختلالات طیف اتیسم

-نقص توجه و بیش فعالی

-اختلالات یادگیری

-سندرم داون

-کم توان ذهنی

-فلج مغزی و سایر اختلالات جسمی

-تاخیر ذهنی حرکتی

-کودکانی که اختلال پردازش حسی و اختلال یکپارچگی حسی دارند

تمام حیطه های کاردرمانی مکمل یکدیگر و مرتبط به هم هستند و کودک باید با توجه به نیازش درمانی متشکل از تمام حیطه ها را دریافت کند.

 

کاردرمانی و گفتاردرمانی لیان غرب تهران