خدمات کلینیک لیان

خدمات کلینیک لیان شامل موارد زیر می باشد

گفتاردرمانی

گفتاردرمانی
ادامه

بازی درمانی

بازی درمانی
ادامه

کاردرمانی گروهی

گروه درمانی
ادامه

کاردرمانی ذهنی شناختی

ذهن و شناخت
ادامه

کاردرمانی حسی حرکتی

حسی حرکتی
ادامه

کاردرمانی جسمی

کاردرمانی جسمی
ادامه